Všeobecné podmínky

Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VP“) se rozumí:

 • Uklízeč registrovaný pracovník
 • Klient zákazník, který učinil objednávku prostřednictvím stránek www.uklidroztoky.cz
 • Službou se rozumí úklidové služby.

Tyto VP upravují:

 • podmínky, za kterých uklidroztoky.cz (dále jen "provozovatel") poskytuje Služby Klientům,
 • podmínky, za kterých Uklízeči vykonávají činnost pro provozovatele spočívající v poskytování Služby u Klienta

Tyto VP nahrazují veškeré předchozí VP upravující poskytovaní služeb a upravují práva a povinnosti Klientů při vstupu na webové stránky, jakož i další související právní vztahy. Podmínkou každé objednávky je souhlas s těmito VP.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VP jednostranně měnit či doplňovat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a zároveň se zavazuje informovat Klienta o všech takových změnách či doplněních prostřednictvím webových stránek nebo jiným vhodným způsobem tak, aby se s nimi mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

Provozovatel má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem činnosti s limitem pojistného plnění 500.000 CZK.

Sjednané pojištění nevylučuje povinnost Klient uschovat a dostatečně zabezpečit věci nadprůměrné hodnoty vyskytující se v prostoru, v němž je Služba poskytována.

Uklízeč, nese výhradní odpovědnost za jakékoli škody způsobené při poskytování Služeb a provozovatel bude vymáhat případné škody po tomto Uklízeči.

Prohlášení Klientů a Uklízečů

Souhlasem s těmito VP Klienti potvrzují, že:

 • jsou svéprávní a způsobilí k právnímu jednání směřujícímu k uzavření smlouvy o poskytnutí Služeb, které prostřednictvím webových stránek objednají jako příjemce těchto Služeb, nebo poskytnou jako poskytovatel těchto Služeb
 • veškeré informace a údaje poskytnuté provozovateli (zejména údaje kontaktní údaje) jsou pravdivé, přesné a aktuální

Souhlasem s těmito VP berou Klienti na vědomí a souhlasí, že:

 • provozovatel negarantuje nepřetržitý provoz webových stránek, dostupnost Služeb v poptávaném čase nebo dostupnost Uklízeče v požadovaném termínu, ani není odpovědná za škodu, která by mohla vzniknout nedostupností Služeb
 • v případě nedostatečné personální kapacity má provozovatel právo Službu neposkytnout (tzn. smlouvu neuzavřít nebo od ní odstoupit), nebo se souhlasem Klienta změnit termín poskytnutí Služby
 • provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy o poskytnutí Služby kterémukoliv Klientovi
 • cenová nabídka, která se zobrazuje v nabídce, je cenu odhadovanou odpovídající standardnímu rozsahu poskytnutí Služby; konečná cena za Služby je závislá na skutečném čase, který si práce Uklízeče vyžádá

Podmínky využití našich Služeb

Objednávka Služby a uzavření smlouvy

Pro objednání Služby Klient vyplní objednávkový formulář dostupný z webových stránek www.uklidroztoky.cz. V objednávce vybere parametry Služby, kterou objednává, místo a termín, kdy Službu požaduje poskytnout nebo poskytovat. Termínem se rozumí den, kdy má dojít k zahájení poskytování Služby. Přesný čas poskytnutí Služby je řešen dohodou mezi Klientem a Uklízečem, zpravidla je návrh na přesný čas zahájení poskytované Služby zasílán v potvrzení objednávky.

Na základě takto vyplněné objednávky je automaticky orientačně spočítána celková cena za Službu ve standardním rozsahu (standardní rozsah je specifikován na webových stránkách). V případě speciálních požadavků mimo standardní rozsah Služby Klient uvede tyto požadavky při vyplňování objednávky do položky "OSTATNÍ - Vaše zpráva".

Cena závazná pro objednávku je určena hodinovou sazbou, která je uvedena při volbě parametrů objednávky Služby a celková cena bude podle skutečné časové náročnosti doúčtována po poskytnutí Služby.

Odesláním objednávky je učiněna závazná nabídka k uzavření smlouvy o poskytnutí Služby. K uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy provozovatel potvrdí Klientovi objednávku, zpravidla do 24 hodin od okamžiku odeslání objednávky. Pro opakované poskytnutí Služby se provozovatel bude snažit přednostně přidělovat toho Uklízeče, který již pro daného Klienta Službu v minulosti poskytoval a Klient byl s jeho prací spokojen.

Součástí každé smlouvy, která je tímto způsobem uzavřena, je odkládací podmínka, která odkládá účinnost uzavřené smlouvy na okamžik, kdy bude Klientem provedena platba za objednané Služby.

Klient bude v potvrzení objednávky, na základě faktury, vyzván k úhradě objednané Služby bankovním příkazem. Okamžikem připsání platby na účet poskytovatele je splněna odkládací podmínka a smlouva o poskytnutí Služby nabývá účinnosti. Jiný způsob platby není možný.

V případě, že bude platba provedena později než 48 hodin od odeslání výzvy k úhradě služby, je provozovatel oprávněn objednávku zrušit, o čemž Klienta informuje.

Objednávku Služby může klient zrušit nebo může změnit termín pro poskytnutí Služby do 24 hodin před termínem poskytnutí Služby. V tomto případě bude Zájemci vrácena zaplacená částka v plné výši. V případě, že objednávku zruší Klient 8-24 hodin před objednaným poskytnutím Služby, bude Klientovi vrácena zaplacená částka snížená o cenu jedné hodiny za Službu. V případě zrušení objednávky méně než 8 hodin před zahájením poskytování Služby se zaplacená cena Zájemci nevrací a náleží provozovateli v rozsahu, jakoby Služba byla poskytnuta.

Zásady poskytování Služeb

Uklízeč v dohodnutý termín dorazí na dohodnuté místo a zahájí poskytování Služby. Pokud je Uklízeči aktivně odepřen vstup do prostor, ve kterých má poskytnout Službu, postupuje se stejně jako v případě, kdy Klient zrušil objednávku Služby méně než osm hodin před termínem sjednaným pro poskytnutí Služby.

V případě, že se Uklízeč ve sjednaném termínu dostaví k prostorám, ve kterých má poskytovat Služby, a prostory jsou uzamčeny, přičemž se Uklízečovi nepodaří pomocí běžných postupů zjednat přístup dovnitř, vyčká 15 minut. Poté zkusí vhodným způsobem kontaktovat Klienta. Nepodaří-li se mu to do 30 minut po sjednaném termínu zahájení poskytování Služeb, postupuje se stejně jako v případě, kdy Klient zrušil objednávku Služby méně než osm hodiny před termínem sjednaným pro poskytnutí Služby.

Uklízeč nebude přebírat klíče od prostor, ve kterých má poskytovat Služby, pokud se tak předem nedohodl Klient s provozovatelem. V případě, že tak dohodnuto je, Uklízeč sepíše se Zájemcem protokol o předání klíčů a pravidel vstupu do domácnosti.

Doplňkové podmínky při poskytování úklidových služeb

Uklízeč nebude poskytovat úklidové Služby (dále jen „Úklid“) způsobem, při kterém by bylo ohroženo jeho zdraví nebo život; zejména se jedná o případy Úklidu z nestabilních ploch nebo nářadí, práce ve výškách (hrozící pád z výšky více než 1,5 m), nebo o způsob porušující obecně závazné normy bezpečnosti práce.

Uklízeč poskytuje Úklid ve standardním rozsahu, není-li dohodnuto jinak. V případě, že Uklízeči Klient předá pokyny k Úklidu odlišně objemu a obsahu, je Uklízeč oprávněn přednostně splnit pokyny Klienta a nemusí provést Úklid podle standardu.

Zájemce je povinen poskytnout Uklízeči dostatečné množství čisticích prostředků a nástrojů, jejichž seznam je uveřejněn na webových stránkách. Nesplněním této podmínky uklízeč není povinen Úklid provést, a to bez náhrady.

Uklízeč je v každém případě limitován časem, kterou si Zájemce objednal. V případě hrozícího překročení času z důvodů na straně Klienta (např. na místě vznesený požadavek k provedení dalších prací) je Uklízeč povinen takovou situaci konzultovat s provozovatelem. Bez souhlasu provozovatele Uklízeč není oprávněn čas překročit. 

Ochrana osobních údajů

Klienti souhlasem s těmito VP udělují provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a podobě, jak je stanoveno dále. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobním údajem, k jehož zpracování je udělen souhlas, je jakákoli informace, na základě které je možné Klienta identifikovat, zejména jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo.

Účelem zpracování osobních údajů je efektivní provozování webových stránek a řádné uplatňování práv a plnění povinností z uzavřených smluv. Klienti mají právo požadovat od provozovatele vysvětlení, domnívají-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, a také požadovat, aby byl odstraněn případný závadný stav. Úřadem příslušným k řešení případných sporů ohledně osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich předáním Uklízečům a naopak, a to za účelem řádného plnění smlouvy o poskytnutí Služeb, a dále ostatním zaměstnancům provozovatele, třetím osobám, které provozovatel pro poskytují odborné poradenství a služby (zejména účetní, advokáti, apod.), a to za účelem realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí Služeb a pro evidenční účely.

Souhlasem s VP je provozovateli dán souhlas k zasílání obchodních sdělení a k použití uvedené elektronické adresy k zasílání těchto sdělení.

Pokud si Klient přeje odebrat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, učiní tak prostřednictvím elektronické zprávy zaslané provozovateli na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v těchto VP. Odebráním souhlasu je provozovatel oprávněna ukončit spolupráci s klientem.

Poučení pro spotřebitele

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „Spotřebitel“) uzavírá smlouvu s podnikatelem (provozovatel je podnikatelem). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u provozovatele.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy, jestliže bylo plnění ze strany poskytovatele poskytnuto s předchozím výslovným souhlasem nebo na žádost Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; tímto podnikatel sděluje Spotřebiteli, že v každém případě, kdy si Spotřebitel objedná službu na termín dřívější než za 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nemá Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, pokud již Uklízeč s poskytováním služby započal, a v době 24 hodin před objednaným začátkem poskytnutí služby.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici ke stažení zde.

Provozovatel vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho v souvislosti se smlouvou, od které Spotřebitel odstoupil, přijala.

Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže provozovatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

Provozovatel je povinna poskytnout Službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

Kontaktní údaje na provozovatele pro uplatnění práv Spotřebitele:

Trendy Connect s.r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

e-mail: kontakt@uklidroztoky.cz

IČ: 04399480

DIČ: CZ04399480

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

Tyto VP nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách www.uklidroztoky.cz. Provozovatel je oprávněna tyto VP jednostranně změnit. Pro tento případ provozovatel oznámí změnu prostřednictvím webových stránek www.uklidroztoky.cz, přičemž dotčeným stranám vzniká právo změny odmítnout a v tohoto důvodu závazek vypovědět ve výpovědní době jednoho měsíce smluvní závazek vůči provozovateli.